აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გამოყენებული შხამ-ქიმიკატების ზოგიერთი ასპექტი

აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გამოყენებული შხამ-ქიმიკატების ზოგიერთი ასპექტი


  სტატიის ანოტაცია

  ქი­მი­ურ ელე­მენ­ტუ­რი ანა­ლი­ზის სა­ფუძ­ველ­ზე კონ­ტაქ­ტუ­რი და სის­ტე­მუ­რი შხამ­ქი­მი­კა­ტე­ბით (კორ­სუ­ბე­რი) შე­წამ­ლუ­ლი ნი­მუ­შე­ბის ანა­ლიზ­მა სა­ვა­რა­უ­დოდ გვიჩ­ვე­ნა, რომ სის­ტე­მუ­რი შხამ­ქი­მი­კა­ტი­სათ­ვის - კორ­სუ­ბე­რის ქი­მი­უ­რი ფრაგ­მენ­ტე­ბი აკუ­მუ­ლირ­დე­ბა მცე­ნა­რის ნა­ყოფ­ში.

  სის­ტე­მუ­რი შხამ­ქი­მი­კა­ტების უმ­რავ­ლე­სო­ბის ძი­რი­თა­დი მოქ­მე­დი ნივ­თი­ე­რე­ბაა ცი­ნე­ბი, რო­მე­ლიც მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად გა­ნა­პი­რო­ბებს კორ­სუ­ბე­რის ტოქ­სი­კუ­რო­ბას. ამ პრო­ცე­სის მა­ტო­ნი­ზი­რე­ბე­ლი უნ­და იყოს სის­ტე­მუ­რი შხამ­ქი­მი­კა­ტის თვი­სე­ბა, რათა იმოქმედოს მცე­ნა­რის წვენ­თან გან­სხვა­ვე­ბით კონ­ტაქ­ტუ­რი პეს­ტი­ცი­დი­სა­გან.

  აზი­ურ ფა­რო­სა­ნა­ზე და ვაზ­ზე ერ­თი­და­ი­გი­ვე შხამ­ქი­მი­კა­ტის მოქ­მე­დე­ბის სა­ვა­რა­უ­დო ქი­მიზ­მი შე­იძ­ლე­ბა იყოს შხამ­ქი­მი­კა­ტე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა­ში აქ­ტი­უ­რი ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბის შედ­გე­ნი­ლო­ბა­ში ნახ­შირ­ბა­დის, გო­გირ­დის და აზო­ტის ატო­მე­ბის არ­სე­ბო­ბა, რომ­ლე­ბიც გა­მო­უ­ყე­ნე­ბუ­ლი სა­ვა­ლენ­ტო ელექ­ტრო­ნე­ბით ერ­თვე­ბი­ან ქი­მი­ურ პრო­ცეს­ში და ახ­დე­ნენ შე­სა­ბა­მის გარ­დაქ­მნას.

   

  Based on chemical elemental analysis, the analysis of compounded samples of systemic and systemic toxic chemicals (coresubers) suggested that the chemical fragments of Corsuber for systemic toxic substances are accumulated in the plant's fruit.

  The main active ingredient of systemic toxic substances is cyanosis, which significantly affects the toxicity of the corsubar. The tonic of this process should be a systemic toxic substance in order to act against the plant juice from the contact pesticide.

  Assumed chemistry of the same poisonous acid on Asian saffron and Vas can be the existence of carbon, sulfur and nitrogen atoms in the composition of active substances in the majority of toxic chemicals that are absorbed in the chemical processes and have the corresponding transformations.