ზოგიერთი d-მეტალის ტეტრათიოარსენატის(V) სინთეზი და გამოკვლევა

ზოგიერთი d-მეტალის ტეტრათიოარსენატის(V) სინთეზი და გამოკვლევა


    სტატიის ანოტაცია

    სინთეზირებულია d-მეტალების: ვერცხლი(I), სპილენძი(II), მანგანუმი(II) და რკინა(III)-ის ტეტრათიარსენატები(V), დადგენილია მათი სინთეზის ოპტიმალური პირობები. სინთეზირებულ ნივთიერებათა შედგენილობა და აღნაგობა, გარდა ქიმიური ანალიზისა, შესწავლილია კვლევის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდებით: იწ სპექტროსკოპიით, დერივატოგრაფიული და რენტგენოფაზური გამოკვლევებით.

     

    For the first time in hydrochemical conditions tetrathioarsenates of d10metals by composition Ag3AsS4, FeAsS4·2H2O  and  M3(AsS4)2·nH2O, where M = Cu(II) or Mn(II), n = 2 or 4 were synthesized. Their composition, reaction of dehydration and thermal shock resistance in 20-1000 interval were studied by means of chemical analysis, UR spectroscopy, X-ray crystal determination and derivatographic research.