ნიტრატები და სასოფლო-სამეურნეო კულტურები

ნიტრატები და სასოფლო-სამეურნეო კულტურები


  სტატიის ანოტაცია

  გარემოს დაბინძურება სასუქებითა და შხამქიმიკატების გამოყენებით 21-ე საუკუნის კაცობრიობის ერთ-ერთ გლობალურ პრობლემას წარმოადგენს. წარმოუდგენელია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოყვანა სასუქების გამოყენების გარეშე,  განსაკუთრებით კი აზოტოვანი სასუქების გარეშე. მათი გადაჭარბებეული მოხმარება იწვევს გარემოს დაბინძურებას, უარყოფითად მოქმედებს ადამიანების და ცხოველების ჯამრთელობაზე.

  აზოტშემცველი ნაერთების გარეშე მცენარეს არ შეუძლია ნორმალური განვითარება, მაგრამ ჭარბი რაოდენობით ისინი აუარესებენ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების ხარისხს და იწვევენ მათ ნაყოფში ნიტრატების დაგროვებას, რაც განაპირობებს მათ მკაცრ რეგლამენტირებას კვების პროდუქტებში.

   

  Environmental pollution is one of the global problems of humanity in the 21st century using fertilizers and toxic chemicals. It is unthinkable to cultivate agricultural crops without using fertilizers, especially without nitrogen fertilizers. Excessive consumption of the environment causes pollution of the environment, affecting people and animals.

  Without nitrogen compounds the plant can not develop normal, but in excess quantities they worsen the quality of agricultural products and cause them to accumulate nitrates in the fetus, which strictly regulates their strict regulation in food products.