საავტომობილო ტრანსპორტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ეკოლოგიური ასპექტი

საავტომობილო ტრანსპორტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ეკოლოგიური ასპექტი


  სტატიის ანოტაცია

  საავტომობილო ტრანსპორტის გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედება განპირობებულია მთელი რიგი ფიზიო-ქიმიური ფაქტორებით, რომელთაგან აღსანიშნავია მავნე ნივთიერებების გამოყოფის ინტენსივობა და მოცულობა, საწვავის სახე და ხარისხი,  ავტოპარკის ტექნიკური მდგომარეობა, მოძრაობის სწორი ორგანიზაცია, რეგიონის ტექნიკური ათვისების დონე, ზომები და სხვა.

  ნაშრომში განხილულია საავტომობილო ტრანსპორტის გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების წარმოქმნის მექანიზმი,  მოცემულია პრობლემის გადაწყვეტის ზოგიერთი მიმართულება.

   

  Ecologial aspects of the transport environmental impacts

  Ecological aspect of assessment

  Avtandil Gelashvili

  Akaki Tsereteli State Universiti

  Ecologial infiunece of motor transport on environment are caused by variety of physical  and chemical factors from which it is necessary to note: intensity of allocation and volume of harmful substances, a kind and quality of fuel, a technikal condition of a motor-vehicle pool, the movement organization, level of technical development of region etc.

  In work the mechanism of occurtence of ecological influence of motor transport on environment is consideted and the basic directions of the decision of these problems are given.