საკვები დანიშნულების AD1 ტექნიკური ალუმინის დამუშავებული ზედაპირის გამარტივებული მდგომარეობა

საკვები დანიშნულების AD1 ტექნიკური ალუმინის დამუშავებული ზედაპირის გამარტივებული მდგომარეობა


  სტატიის ანოტაცია

  ანოტაცია. სტატიაში მოყვანილია საკვები დანიშნულების AD1 ტექნიკური ალუმინის თხელშრიანი დამუშავების კვლევის შედეგები კორუნდის მჭრელი ფირფიტებით. ახსნილია ჭრის ხაზის გამარტივებული მექანიზმი ჭრის რეჟიმებთან დამოკიდებულებაში.  შემუშავებულია ექსპერიმენტის მათემატიკური მოდელი და სიდიდეების გამოსათვლელი ფორმულები. ნაჩვენებია, რომ რაც ნაკლებია მეტალის საწყისი სიმტკიცე, მით მეტია სიღრმე და ხარისხი ზედაპირის ასაღები შრისა.

  საკვანძო სიტყვები: გამარტივების ხარისხი და სიღრმე, ტექნიკური ალუმინი, კორუნდი, ჭრის რეჟიმები, მჭრელი ფირფიტის გეომეტრია.

   

   

  УПРОЧНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПИЩЕВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1

  Арзуманян А.М.

  профессор,

  кафедра «Технология  художественной обработки материалов».

  Национальный политехнический университет Армении, Гюмрийский филиал

  e-mail: arzal@yandex.ru

   

  Аннотация. Приведены  результаты исследования при тонколезвийной обработке  пищевого технического алюминия АД1 корундовыми режущимы пластинами. Обúясняется  механизм упрочнения за линией среза при прерывистой обработке  взависимости от режимов резания. Установлена математическая модель эксперимента и  формулы для расчета искомых величин. Доказано, что чем меньше исходная твердость металла, тем больше глубина и степень наклепа поверхностного слоя.

  Ключевые слова: степень и глубина упрочнения, технический алюминий, корунд, режимы резания, геометрия режущей пластины.

   

   

   

   

  STRAINED STATE OF THE PROCESSED SURFACE WHEN PROCESSING THE FOOD TECHNICAL ALUMINUM OF MARK AD1

  Arzumanyan A.M.

  Professor,

  Department  of «Technology of artistic processing of materials».

  National Polytechnic University of Armenia, Gyumri Branch

  e-mail: arzal@yandex.ru

   

  Annotation. The results of the investigation are shown for thin-threaded processing of alimentary technical aluminum AD1 with corundum cutting plates. The mechanism of hardening behind the cut line is explained with intermittent machining, depending on the cutting conditions. A mathematical model of the experiment and a formula for calculating the unknown quantities are established. It is proved that the lower the initial hardness of the metal, the greater the depth and degree of cold hardening of the surface layer.

  Key words: degree and depth of hardening, technical aluminum, corundum, cutting regimes, geometry of the cutting insert.