საქართველოში სასურსათო უსაფრთხოების მთავარი გამოწვევები და გადაჭრის გზები

საქართველოში სასურსათო უსაფრთხოების მთავარი გამოწვევები და გადაჭრის გზები


  სტატიის ანოტაცია

   სტატიაში განხილულია საქართველოში სასურსათო უსაფრთხოების   მთვარი გამოწვევები: საკვები პროდუტეების იმპორტზე მაღალი დამოკიდებულება, დაბალი ადგილობრივი წარმოება, ჯანსაღ და მრავალფეროვან საკვებზე მოსახლეობის ფიზიკური და მატერიალური ხელმიუწვდომლობა და ამ პრობლემების ინსტიტუციონალურ დონეზე მოგვარების  საშუალებები: სოფლის მეურნეობის სტრატეგიები,ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული სასურსათო უსაფრთხოების პროექტები.

  სასურსათო უსაფრთხოება არის თანმიმდევრული სოციალური და ეკონომიკური სახელმწიფო პოლიტიკა,რომელიც მიზნად ისახავას მოსახლეობის უზრუნველყოფას ჯანსაღი და მრავალფეროვანი სურსათით.

  საქართველოში სასურსათო უსაფრთხოების მთავარი გამოწვევებია:

  ა)იმპორტზე მაღალი დამოკიდებულება

  ბ) დაბალი ადგილობრივი წარმოება

  გ)ჯანსაღ და მრავალფეროვან საკვებზე მოსახლეობის (განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველი ფენისა და საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები ოჯახების) ფიზიკური და მატერიალური ხელმისაწვდომობის პრობლემები.