ყურძნის ნატურალური კომპონენტების გამოყენება ქართულ საეკლესიო მედიცინაში

ყურძნის ნატურალური კომპონენტების გამოყენება ქართულ საეკლესიო მედიცინაში


  სტატიის ანოტაცია

  ქართული ტრადიციული მედიცინის საეკლესიო პერიოდი მოიცავს ა.წ. მე-5-18 საუკუნეებს. ამ პერიოდში  ,,სენთა კურნება“  ძირითადად ეკლესიის მსახურთა კომპეტენციაში შედიოდა. სამ-კურნალო დაწესებულებები ( ქსენონები) ეკლესიებთან არსებობდა, აქვე იყო გაშენებული ,,ედ-ემის ბაღები“, სადაც მრავალი სახის სამკურნალო მცენარეების მოშენება და მათგან სხვადასხვა პრეპარატების დამზადება წარმოებდა, რაც არაერთი ისტორიული და არქეოლოგიური მასალ-ებითაა დამტკიცებული.

  ვაზისა და მევენახეობის კულტურას საქართველოში ათასწლეულებია მისდევენ. ყურძენი და მისი კომპონენტები ჩვენამდე მოღწეული იმ პერიოდის სამედიცინო წყაროებში-კარაბადინებ-ში გადმოცემული ცნობებით  ქართულ ტრადიციულ საეკლესიო მედიცინაში აქტიურად გამო-ყენებოდა  სხვადასხვა პათოლოგიების სამკურნალოდ, როგორც დამოუკიდებელი ფორმით, ას-ევე კომპლექსურად, მრავალფეროვანი სამკურნალწამლო ფორმებითა და მათი დამზადების ორიგინალური ტექნოლოგიებით.

  თანამედროვე გამოკვლევებისა და მკურნალობის ტრადიციული მეთოდების ურთიერთ შედარებით დადასტურებულად შეიძლება მტკიცება, რომ  საეკლესიო მედიცინაში ვაზისა და მისი კომპონენტების გამოყენება ძირითადად საკმაოდ ეფექტური იყო,  თუმცა  ყურძენთან ერთად კომპლექსურ თერაპიაში  ხმარებული  საშუალებების ურთიერთ შეთავსების საკითხების თანამედროვე მიღწევების გამოყენებით შესწავლით  უსათუოდ შეი-ძლება მოიძებნოს გზა მათი  სამკურნალო პრაქტიკაში დანერგვისათვის.

  საკვანძო სიტყვები: ღვინო, ყურძენი, მკურნალობა, პათოლოგიები, წამალთა საშუალებები.

   

  V – XVIII cc AD are considered to be the relogious period of Georgian traditional medicine. At that time ‘treatment of diseases’ was the obligation of religious people from church. There were the hospitals too. Besides this, as a lot of historical and archeological facts prove, there also existed some ‘Eden Gardens’ with many plants that were used to create new medicines.

  The culture of vine-growing has been very popular during millenniums. Medievel medical handbooks of that period reveal how grape and its components were used in church medicine for treating different abnormalities not only independently but also in multilateral way. The unity of grape and its components were made of different forms with the help of original technologies.

  On the basis of comparision of modern researches and traditional method of treating diseases, it is possible to say vividly, that vine and its components were used effectively in chuch medicine. However, after being studied the use of modern achievements of intercombining issues of grape with the substances used in complex therapy, they will be possible to be established in medical practice.

  Keywords: wine, grapes, treatment, pathologies, medicines.