ძლიერი ანტიოქსიდანტური, პოლიფენოლური კონცენტრატის ინოვაციური ტექნოლოგიის შემუშავება

ძლიერი ანტიოქსიდანტური, პოლიფენოლური კონცენტრატის ინოვაციური ტექნოლოგიის შემუშავება


  სტატიის ანოტაცია

  კვლევა განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. (გრანტი N 216752 "ძლიერი ანტიოქსიდანტური პოლიფენოლური კონცენტრატის ინოვაციური ტექნოლოგიის დამუშავება")

   

  ანოტაცია: სტატიაში მოცემულია ძლიერი ანტიოქსიდანტური პოლიფენოლური კონცენტრატის ხარისხობრივი და ფარმაკოლოგიური შეფასება.

  ფაქტიურად შეუსწავლელია, იმერეთის რეგიონის მევენახეობა-მეღვინეობის მიკროზონაში კულტივირებული ვაზის ფერადი უწამლი ჯიშების („იზაბელასა“ და „ზეიბელის“) ყურძნის ნედლეული, რომლის  თითოეული კილოგრამი სავარაუდოდ 10 გრამამდე ფენოლურ ნაერთებს შეიცავს და მათი უდიდესი  ნაწილი კი  (მშრალი მასის 3%) წიპწაშია ლოკალიზებული.

  შესაბამისად  აქტუალურია იმერეთის მევენახეობა-მეღვინეობის მიკროზონაში კულტივირებული ფერადი  ყურძნის ნედლეულიდან ხსნადი ჯამური პოლიფენოლების თხევად ფაზაში ექსტრაქციისათვის ახალი, ინოვაციური ტექნოლოგიის შემუშავება, ძლიერი ანტიოქსიდანტური, ანტირადიანტული, ანტიტოკსიკური და  საკვებით გამოწვეული დაავადებების პრევენციული ბიოლოგიურად აქტიური პოლიფენოლური კონცენტრატის წარმოებისათვის.

  საკვანძო სიტყვები: ანტიოქსიდანტური აქტივობა, ფენოლური ნაერთები, ანტოციანები, კონცენტრატები, ექსტრაქტები.

   

  Developing Innovative Technologies of Drastic Antioxidant

  Polyphenol Concentrates

   

  T.N. Gvinianidze, K. Apkhadze, T.T. Gvinianidze, L.Bukhaidze

   

  Akaki Tsereteli State University

  Temuri1951@mail.ru

   

   

  Anotacia: The article provides a qualitative and pharmacological assessment of a strong antioxidant polyphenol concentrate.

              There are not studied in fact raw materials of colored chemical-free grape varieties (Izabela and Zeibeli) cultivated in the Imereti region’s viticulture-winemaking micro-zone, each kilogram of which presumably contains about 10 g of phenol compounds, and most of them (3% of a dry mass) are concentrated in grape-stone.  

  Therefore, of high topicality is the development of innovative technologies of extracting dissoluble total polyphenols from raw materials of colored chemical-free grape varieties cultivated in the Imereti region’s viticulture-winemaking micro-zone, for producing biologiclly active drastic antioxidant, antiradiant antiradiation, antitoxic and foodborn diseases preventing preparations.  

  Keywords:  Antioxidant activity, phenolic compounds, anthocyanins, concentrates, extracts.