მაია გრძელიძე

სრული პროფესორი, საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქუთაისი)