ინოვაციური ტექნოლოგიები საინჟინერო და აგრარულ მეცნიერებებში

ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემების გამოყენება და პერსპექტივები საქართველოში

ძლიერი ანტიოქსიდანტური, პოლიფენოლური კონცენტრატის ინოვაციური ტექნოლოგიის შემუშავება

წითელი ყურძნის პოლიფენოლური ექსტრაქტები

საკონტეინერო გადაზიდვები და მისი განვითარების ტენდეციები

საავტომობილო ტრანსპორტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ეკოლოგიური ასპექტი

საავტომობილო ტრანსპორტის ეკოლოგიური უსაფრთხოების ლოჯისტიკური მართვა

ნიტრატები და სასოფლო-სამეურნეო კულტურები

ВЛИЯНИЕ ЩЕЛОЧНОЙ ОБРАБОТКИ НА СТЕПЕНЬ НАБУХАНИЯ И ГИДРОТЕРМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ

ყურძნის წიპწის ჰიდროფილური ექსტრაქტის მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება

კონიაკის თაიგულის შექმნის ზოგიერთი ბიოქიმიური ასპექტები