მოთხოვნები

მო­თხოვ­ნე­ბი სტა­ტი­ის ­ფორ­მე­ბი­სათ­ვის

 სტა­ტია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი უნ­და იყოს A4 ფორ­მატ­ზე ტექ­სტურ რე­დაქ­ტორ Word-ში;

 • არე­ე­ბი: ზე­და – 20 მმ; მარ­ცხე­ნა – 30 მმ; მარ­ჯვე­ნა -20 მმ; ქვე­და – 20მმ.
 • გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი შრიფ­ტი: ქარ­თუ­ლი სტა­ტი­ი­სათ­ვის Sylfaen. რუ­სუ­ლი და ინ­გლი­სუ­რი სტა­ტი­ე­ბის­თვის Ti­mes New Ro­man. სტრი­ქონ­თა­შო­რი­სი ინ­ტერ­ვა­ლი-1,5;
 • სტა­ტი­ა­ში ფორ­მუ­ლე­ბი აკ­რე­ბი­ლი უნ­და იყოს ფორ­მუ­ლე­ბის რე­დაქ­ტორ Equ­a­ti­on-ში;
 • ნა­ხა­ზე­ბი და სა­ი­ლუს­ტრა­ციო მა­სა­ლე­ბი ტექ­სტში ჩას­მუ­ლი­უნ­და იყოს JPEG ან BMP ფორ­მა­ტით;
 • პირ­ველ სტრი­ქონ­ზე უნ­და და­ი­ბეჭ­დოს სტა­ტი­ის სა­თა­უ­რი (14 Pt, Bold);
 • სტრი­ქო­ნის გა­მო­ტო­ვე­ბით – ავ­ტორ(ებ)ის გვა­რი და ინი­ცი­ა­ლე­ბი (13 Pt, Bold) ;
 • მომ­დევ­ნო სტრი­ქონ­ზე ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის სრუ­ლი და­სა­ხე­ლე­ბა (12 Pt, Bold, სტა­ტი­ა­ში სხვა­დას­ხვა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი უნ­და იქ­ნას აღ­ნიშ­ვნა *);
 • სტრი­ქო­ნის გა­მო­ტო­ვე­ბით – სტა­ტი­ის მოკ­ლე ანო­ტა­ცია (10 Pt, დახ­რი­ლი შრიფ­ტით, არა­უ­მე­ტეს 500 სიმ­ბო­ლო­სი);
 • სტრი­ქო­ნის გა­მო­ტო­ვე­ბით სტა­ტი­ის ში­ნა­არ­სი (12Pt);
 • ორი სტრი­ქო­ნის გა­მო­ტო­ვე­ბით – გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რა (10 Pt);
 • ორი სტრი­ქო­ნის გა­მო­ტო­ვე­ბით – რე­ზი­უ­მე ინ­გლი­სურ ენა­ზე (10 Pt, არა­უ­მე­ტეს 900 სიმ­ბო­ლო­სი);
 • სტა­ტი­ის მო­ცუ­ლო­ბა 3-5 გვერ­დი;
 • ერ­თი ავ­ტო­რის მი­ერ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი სტა­ტი­ე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა არა უმე­ტეს 2-სა;
 • სტა­ტი­ის ელექ­ტრო­ნუ­ლი ვერ­სია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი უნ­და იყოს კომ­პაქ­ტდის­კზე (CD), ფა­ილს უნ­და ერ­ქვას პირ­ვე­ლი ავ­ტო­რის გვა­რი და სექ­ცი­ის ნო­მე­რი (მაგ. abe­sad­ze. 5).

 

ზე­მო­აღ­ნიშ­ნუ­ლი მო­თხოვ­ნე­ბის დარ­ღვე­ვით გა­ფორ­მე­ბუ­ლი ან კონ­ფე­რენ­ცი­ის თე­მა­ტი­კის შე­უ­სა­ბა­მო სტა­ტი­ე­ბი პუბლი­კაციისათვის არ გა­ნი­ხი­ლე­ბა. მასალები ქვეყნდება ავტორის რედაქციით.